Raport

Nałożenie na Spółkę upomnienia WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 28 września

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 września 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 951/2021 w sprawie nałożenia na Spółkę kary upomnienia. W uzasadnieniu do tej uchwały wskazano, iż kara upomnienia związana jest z nieterminowym przekazaniem przez Spółkę skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, który został opublikowany w dniu 1 czerwca 2021 r. (por. EBI nr 12/2021 z dn. 1 czerwca 2021 r. godz. 00:01:27), podczas, gdy Spółka była zobowiązana do publikacji tego raportu najpóźniej 31 maja 2021 r., tj. do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu