Raport

Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 01 lipca

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, iż w dniu 01 lipca 2021r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na poziomie 0,25 ćwierć miliona zł _ słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych _. Cena zakupu ww. aktywa ustalona została na poziomie zapewniającym uzyskanie przez Spółkę zakładanego poziomu marży. Zasady określone w umowie nie odbiegają od rynkowych standardów stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem wierzytelności wraz z odsetkami i innymi kosztami stanowi: Poręczenie przez spółkę, hipoteka umowna na nieruchomości oraz poddanie się osoby fizycznej obowiązku egzekucji z art. 777 kodeksu postepowania cywilnego.

Zawarcie powyższej umowy cesji będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto Spółki. Docelowo Spółka planuje przeprowadzać analogiczne transakcje nabycia wierzytelności o podobnej charakterystyce.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.