Raport

Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 25 listopada

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”_ informuje, iż w dniu 25 listopada 2021 r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa _”Umowa”_, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na poziomie 30 tys. zł _słownie: trzydzieści tysięcy złotych; „Wierzytelności”_. Cena zakupu Wierzytelności ustalona została na poziomie zapewniającym uzyskanie przez Emitenta zakładanego poziomu marży nie niższej niż 70%. Zasady określone w Umowie nie odbiegają od rynkowych standardów stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczenie odzyskania środków w ramach Wierzytelności wraz z odsetkami i innymi kosztami, stanowi ugoda uznająca wierzytelność przez dłużnika.

Zawarcie powyższej Umowy cesji będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto. Docelowo Emitent planuje przeprowadzać analogiczne transakcje nabycia wierzytelności o podobnej charakterystyce.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.