Raport

Korekta raportu ESPI nr 18 z dnia 01.07.2021 Nabycie Wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 13 lipca

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, iż

w opisie wartość liczbowa nie zgadza się ze słowną.

Było przed korektą :
Wstępna oszacowana wartość wynosi : 0,25 ćwierć miliona zł.

Powinno być :

Wstępna oszacowana wartość wynosi : 0,25 mln zł słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Pozostałe dane pozostają bez zmian Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane zawarte w raporcie nr 18 z dnia 01 lipca 2021 r.

Zawarcie powyższej umowy cesji będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto Spółki. Docelowo Spółka planuje przeprowadzać analogiczne transakcje nabycia wierzytelności o podobnej charakterystyce.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.