Raport

Dokonanie odpisu aktualizującego WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2023, 12 maja

RB_ASO: Dokonanie odpisu aktualizującego

Data: 2023-05-12

Firma: WEST REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 2023

Data sporządzenia: 2023-05-12

Skrócona nazwa emitenta

WEST REAL ESTATE S.A.

Temat

Dokonanie odpisu aktualizującego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: Spółka_ informuje, iż w rezultacie przeprowadzanego przeglądu ksiąg rachunkowych w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w łącznej wysokości 2 414 020,21 zł.
Zarząd postanowił dokonać niniejszego odpisu aktualizującego na poniesione koszty w związku z nieruchomością w Barcinku, których pierwotna wartość bilansowa według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 16.414.020,21 zł, a po dokonaniu odpisu aktualizującego w 2022 r. _zob. ESPI nr 20/2022 z dn. 30 maja 2022 r._, wartość w bilansie na 31 grudnia 2021 r. wynosiła 2.414.020,21 zł. W rezultacie dzisiejszego odpisu aktualizującego, w bilansie pozycja ta nie będzie prezentowała jakiejkolwiek wartości. Zarząd wskazuje, iż pozycja ta obejmowała wartość godziwą zawierającą poniesione koszty, które są do przejęcia przy budowie kompleksu. Są to takie elementy, które nadal będą użyte do dalszego rozwoju projektu _pozwolenia, plany, aranżacje, wyceny, kosztorysy itp._. Zarząd zaznacza, iż dokonanie powyższego odpisu aktualizującego, nie jest równoznaczne z porzuceniem jakiejkolwiek możliwości realizacji tej inwestycji w przyszłości.

Wyżej wymieniony odpis aktualizujący wpłynie na obniżenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego Spółki o 2 414 020,21 zł.

W konsekwencji dokonania powyższego odpis, korekcie ulegnie suma bilansowa, zarówno w sprawozdaniu jednostkowym Spółki jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż utworzenie przedmiotowych odpisów nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną Grupy Kapitałowej Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

WEST REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

_pełna nazwa emitenta_

WEST REAL ESTATE S.A. Usługi inne _uin_

_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_

53-025 Wrocław

_kod pocztowy_ _miejscowość_

Skarbców 23A

_ulica_ _numer_

+48 536 500 309

_telefon_ _fax_

sekretariat@westrealestate.pl https://www.westrealestate.pl/

_e-mail_ _www_

7532312583 160101435

_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-05-12 Wanda Pawlikowska Prezes Zarządu Pawlikowska

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta WEST REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta WEST REAL ESTATE S.A.
Tytul Dokonanie odpisu aktualizującego
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-025
Miasto Wrocław
Ulica Skarbców
Nr 23A
Tel. +48 536 500 309
Fax
e-mail sekretariat@westrealestate.pl
NIP 7532312583
REGON 160101435
Data sporzadzenia 2023-05-12
Rok biezacy 2023
Numer 1
adres www www.westrealestate.pl

Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2023 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.