Raport

25/2022 Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac montażowo – budowlanych WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2022, 22 czerwca

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, iż w dniu 22.06.2022 spółka zależna Emitenta, tj. West Real Estate sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarła umowę o współpracy, na podstawie której będzie świadczyć usługi w zakresie realizacji prac montażowo-budowlanych. W okresie podstawowym strony ustaliły wynagrodzenie wynoszące 260.000,00 zł netto, płatne w terminie 7 dni na podstawie wystawionej faktury. Zarząd wskazuje, iż niniejsza umowa jest konsekwencją umowy ramowej, zawartej 17 marca 2022 r. _por. ESPI nr 4/2022.

Zawarcie niniejszej umowy będzie mieć korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto. Ponadto, Zarząd Emitenta wskazuje, iż docelowo planuje przeprowadzać analogiczne transakcje o podobnej charakterystyce.