Raport

22/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 stycznia 2021r

2020, 23 grudnia

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska, we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację :

– ogłoszenie o zwołaniu NWZ

– formularz głosowania przez pełnomocnika

– informacja o ogólnej liczbie głosów

– projekt uchwał

– wzór pełnomocnictwa

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Henryk Karcz, Prezes Zarządu