Raport

20/2022 Dokonanie odpisu aktualizującego WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2022, 09 maja

RB_ASO: Dokonanie odpisu aktualizującego

Data: 2022-05-30

Firma: WEST REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 2022
Data sporządzenia: 2022-05-30
Skrócona nazwa emitenta
WEST REAL ESTATE S.A.
Temat
Dokonanie odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: Spółka informuje, iż w rezultacie przeprowadzanego przeglądu ksiąg rachunkowych w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w łącznej wysokości14 mln zł.
Zarząd postanowił dokonać niniejszego odpisu aktualizującego na poniesione koszty w związku z nieruchomością w Barcinku, których pierwotna wartość bilansowa według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 16.414.020,21 zł. Po dokonaniu odpisu aktualizującego, wartość w bilansie na 31 grudnia 2021 r. wynosi 2.414.020,21 zł, która obejmuje wartość godziwą zawierającą poniesione koszty, które są do przejęcia przy budowie kompleksu. Są to elementy takie, które nadal będą użyte do dalszego rozwoju projektu pozwolenia, plany, aranżacje, wyceny, kosztorysy itp.. W ocenie Spółki pozostała wartość może być wykorzystana w celach dalszego procesu inwestycyjnego związanego z tą nieruchomością.

Wyżej wymieniony odpis aktualizujący wpłynie na obniżenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego Spółki o 14 mln zł.

W konsekwencji dokonania powyższego odpisów, korekcie ulegnie suma bilansowa, zarówno w sprawozdaniu jednostkowym Spółki jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż utworzenie przedmiotowych odpisów nie ma wpływu na sytuację płynnościową oraz operacyjną Grupy Kapitałowej Spółki.