Raport

2/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021r.

2021, 26 stycznia

Zarząd spółki West Real Estate S.A dalej: „Spółka”, podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

a) Raporty kwartalne skonsolidowane:

– raport okresowy za IV kwartał 2020 r. – 10 lutego 2021 r.

– raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 10 maja 2021 r.

– raport okresowy za II kwartał 2021 r. – 10 sierpnia 2021 r.

– raport okresowy za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.

b) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 zostaną przekazane w dniu 31 maja 2021 r.

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnie jednostkowego i skonsolidowanego raportu za dany kwartał. Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych przekazywać będzie, wskazane we wspomnianym Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostkowe informacje dotyczące Emitenta.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Henryk Karcz, Prezes Zarządu