Raport

18/2021 Korekta raportu ESPI nr 15 z dnia 15.06.2021 nabycie wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 21 czerwca

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, iż w opisie wartość liczbowa nie zgadza się ze słowną.

Było przed korektą :
Wstępna oszacowana wartość wynosi 0,01 mln zł słownie: sto tysięcy złotych.

Powinno być :
Wstępna oszacowana wartość wynosi 0,10 mln zł słownie: sto tysięcy złotych.

Pozostałe dane pozostają bez zmian Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane zawarte w raporcie ESPI nr 15 z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zawarcie powyższej umowy cesji będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto Spółki. Docelowo Spółka planuje przeprowadzać analogiczne transakcje nabycia wierzytelności o podobnej charakterystyce.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.