Raport

17/2021 Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej West Real Estate SA WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 21 czerwca

Zarząd West Real Estate SA _ dalej: Emitent_ informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej West Real Estate za I kwartał 2021 roku opublikowanym w dniu 10 maj 2021 r. wystąpił błąd w części 2.2 rachunek Zysków i Strat tj. śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym West Real Estate SA. Przedmiotem korekty są pozycje jednostkowego sprawozdania z rachunku zysków i strat w zakresie danych w części dotyczącej działalności finansowej za I kwartał 2020 roku. Dane przekazane za okres I kwartału 2021 roku pozostają bez zmian. Skorygowane dane znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2021 r.

Emitent przekaże ponownie skorygowany skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej West Real Estate SA za I kwartał 2021 roku do publicznej wiadomości przez system EBI.