Raport

16/2021 Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 24 czerwca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że ze względu na brak zgłoszenia się akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, o zwołaniu którego Spółka informowała raportem bieżącym nr 13 z dnia 04.06.2021 w wymaganym terminie, Zarząd Spółki w trosce o zachowanie w sposób prawidłowy procedur związanych ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także mając na względzie znaczenie treści uchwał zaproponowanych w porządku obrad dla przyszłego rozwoju Spółki, podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.07.2021 r. Zarząd Spółki informuje przy tym, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 13 z dnia 04.06.2021. r. nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem jedynie uwzględnienia nowej daty odbycia Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 30.06.2021 roku i jednocześnie, działając na podstawie art. art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23.07.2021 roku na godzinę 12.00, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarzadu