Raport

15/2021 Nabycie wierzytelności WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 15 czerwca

Zarząd Spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021r. pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa, na podstawie której Emitent nabył wierzytelność o wstępnie oszacowanej wartości na poziomie 0,01 mln zł słownie: sto tysięcy złotych. Cena zakupu ww. aktywa ustalona została na poziomie zapewniającym uzyskanie przez Spółkę zakładanego poziomu marży. Zasady określone w umowie nie odbiegają od rynkowych standardów stosowanych dla tego typu umów. Zawarcie powyższej umowy cesji będzie miało korzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, w tym na poziom odnotowanych przychodów ze sprzedaży oraz wynik netto Spółki. Docelowo Spółka planuje przeprowadzać analogiczne transakcje nabycia wierzytelności o podobnej charakterystyce.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na fakt, iż może mieć ona wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.