Raport

15/2021 Korekta raportu za I kwartał 2021 z dnia 10 maja 2021 WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna (PLWREST00018)

2021, 21 czerwca

Zarząd West Real Estate SA ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej West Real Estate za I kwartał 2021 roku opublikowanym w dniu 10 maj 2021 r. wystąpił błąd w części 2.2 rachunek Zysków i Strat tj. śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym West Real Estate SA. Przedmiotem korekty są pozycje jednostkowego sprawozdania z rachunku zysków i strat w zakresie danych w części dotyczącej działalności finansowej za I kwartał 2021 roku. Dane przekazane za okres I kwartału 2021 roku pozostają bez zmian. Skorygowane dane znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2021 r.
Zarząd zaznacza, iż dołoży wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Wanda Pawlikowska – Prezes Zarządu


Załączniki: