Raport

12/2020 Przekroczenie progów 10%, 15% oraz 20% głosów przez akcjonariusza

2020, 23 grudnia

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, iż 23 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała od Pani Daphne Pędzik zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.W wyniku dokonania 21 grudnia 2020 roku zakupu akcji West Real Estate S.A. nastąpiło przekroczenie przez Panią Daphne Pędzik progów 10%, 15% oraz 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dokonaniem transakcji Pani Daphne Pedzik posiadała 32 411 akcji, które stanowiły 0,003% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 32.411 głosów, które stanowiły 0,002% udział w ogólnej liczbie głosów akcji Spółki. Aktualnie posiada 4 032 411 akcji, które stanowią 40,32% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 4 032 411głosów, które stanowią 29,70% udział w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji