Raport

11/2020 Przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%

2020, 23 grudnia

Zarząd West Real Estate S.A. informuje, iż 23 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała od Pani Elisabeth Pedzik zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W wyniku dokonania 21 grudnia 2020 roku transakcji sprzedaży akcji West Real Estate S.A. nastąpiło przekroczenie przez Panią Elisabeth Pedzik progu 20% oraz 15% w dół ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dokonaniem transakcji posiadała 8 957 560 akcji, które stanowiły 89,57 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 12 532 000 głosów, które stanowiły 92,32% udział w ogólnej liczbie głosów. Pani Elisabeth Pedzik aktualnie posiada 4 957 560 akcji, które stanowią 49,57% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 8 532 560 głosów, które stanowią 62,85% udział w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji