Raport

09/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2020

2020, 20 listopada

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03 grudnia 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska, we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację :

  • ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  • formularz głosowania przez pełnomocnika
  • informacja o ogólnej liczbie głosów
  • projekt uchwał
  • wzór pełnomocnictwa