Raport

08/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna

2020, 20 października

Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu dalej „Spółka” w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23A, bud. B2, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym*, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.