Raport

08/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r.

2018, 29 czerwca

Zarząd Energy Environment Solutions SA „Emitent” podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2018 r.:

  1. Elisabeth Pedzik
    Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 9 220 000
    Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 12 775 000
    Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu %: 92,20%
    Udział w ogólnej liczbie głosów %:92,20%

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych