Raport

07/2021 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 31 marca 2021 r. WEST REAL ESTATE S.A. (PLWREST00018)

2021, 31 marca

Zarząd West Real SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2019 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

– Elisabeth Pędzik 8.570.892 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 49,9589% kapitału zakładowego
na Zgromadzeniu oraz 63,1373 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załączniki: