Raport

06/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.

2021, 04 marca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Śląskich 1/1.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację.

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Wzór pełnomocnictwa