Raport

06/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r. WEST REAL ESTATE Spółka Akcyjna

2021, 04 marca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Śląskich 1/1.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Henryk Karcz – Prezes Zarządu