Raport

05/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna

2020, 24 sierpnia

Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu dalej „Spółka” w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23A, bud. B2, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Ustawa z dnia 20.09.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2019 poz. 1798.