Raport

04/2019KOR Korekta raportu nr 4/2019 z dn. 25.07.2019 r. – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 lipca 2019 r.

2019, 25 lipca

Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu „Spółka”, niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego ESPI nr 4/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 lipca 2019 r. Korekta jest wynikiem braku zawarcia w treści pierwotnego raportu akapitu dotyczącego akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2019 r. Poniżej Zarząd przekazuje pełną treść pierwotnego raportu.

„Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2019 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

  • Elisabeth Pędzik – 1.382.560 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 97,46% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 13,83% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %