Raport

03/2021 Zawarcie umowy o prowadzenie depozytu oraz pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego i świadczenie usług z dematerializacją

2021, 26 stycznia

Zarząd spółki West Real Estate S.A dalej: „Spółka”, ” Emitent ” informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa, datowana na dzień 21 grudnia 2020 r. o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego w związku z dematerializacją akcji i wprowadzeniem do obrotu na rynku zorganizowanym Newconnect, zawarta z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. Umowa o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego dotyczy akcji serii G w liczbie 4 000 000 sztuk Spółki na wskazanych rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.