Raport

03/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lipca 2019 r.

2019, 21 czerwca

Zarząd spółki West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402_1_ i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację.