Raport

02/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji West Real Estate Spółka Akcyjna

2020, 22 lipca

Zarząd West Real Estate Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu dalej „Spółka” w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Ogrodowej 8, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku_ w godzinach 9.00 – 15.00.