Raport

02/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2011, 02 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 54-618 przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku we Wrocławiu 54-618 przy ul. Przedświt 11/1 o godzinie 12.00

Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
  b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  c. pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
  d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
  e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
  f. zmiany Statutu Spółki.
  8.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.