Raport

01/2020 Zawarcie przez spółkę zależną umowy na podwykonastwo w zakresie wykonania robót budowlanych Z ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.

2020, 15 stycznia

Zarząd West Real Estate S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął informację od podmiotu zależnego Emitenta, tj. Innovative Combustion Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu dalej: „Spółka Zależna” podpisał z ROBYG Construction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącym Generalnym Wykonawcą, dalej: „ROBYG” umowę dalej: „Umowa” na kompleksowe wykonanie stanu deweloperskiego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego Robyg Jagodno etap B, C1, C2, D1, D2 realizowanego we Wrocławiu dalej: „Przedmiot Umowy”. Za należyte wykonanie całego Przedmiotu Umowy Spółka Zależna otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 14.400.777,90 zł netto „Wynagrodzenie”. Przedsięwzięcie budowlane objęte jest ubezpieczeniem ryzyk budowlanych. Po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody, Spółka Zależna może zlecić wykonanie części robót i/lub prac osobom trzecim. Spółka Zależna tytułem dobrego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy została zobligowana do udzielenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia, a realizowana będzie poprzez jej proporcjonalne potrącanie z każdej faktury wystawionej przez Spółkę Zależną. Kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona w następujący sposób: 50% po podpisaniu przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz 50% po upływie 78 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ ostatecznej decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku. Spółka Zależna udzieli 6,5 – letniej gwarancji oraz 6,5 – letniej rękojmi na materiały, urządzenia oraz roboty zrealizowane w ramach Umowy, przy czym bieg tych okresów rozpoczyna się od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

W oparciu o zapisy Umowy, Spółka Zależna zobowiązała się rozpocząć wykonywanie Przedmiotu niezwłocznie i zakończyć najpóźniej w dniu 28.12.2020 r. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia wykonania Umowy lub terminów wykonania poszczególnych robót oraz w przypadku niedotrzymania terminu 7 dni roboczych na usunięcie usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Spółka Zależna zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 500,00 zł. za każdy dzień opóźnienia, przy czym maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 10% wartości Umowy.

ROBYG oprócz możliwości odstąpienia od Umowy w przypadkach zastrzeżonych w przepisach prawa, może odstąpić od Umowy w całości lub w części dotyczącej niewykonanego Przedmiotu Umowy m.in. jeżeli Spółka Zależna: nie przejmie protokolarnie frontu robót lub jego części w terminie 7 dni od podpisania Umowy; realizuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową lub nie wykonuje w sposób należyty innych obowiązków wynikających z Umowy; opóźnia się z realizacją Przedmiotu Umowy lub jego części ponad 20 dni w stosunku do ustalonych terminów wykonania Przedmiotu Umowy; nie uiszczenia całej kaucji gwarancyjnej; w stosunku do Spółki Zależnej zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne; został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, jeżeli zaistniała sytuacja utrudnia lub uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez ROBYG, Spółka Zależna zobowiązana będzie do uiszczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. W przypadku, opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jej części przez Spółkę Zależną o co najmniej 15 dni, ROBYG ma prawo zażądać podjęcia działań zmierzających do nadrobienia opóźnień w określonym czasie. W przypadku nienadrobienia opóźnień we wskazanym czasie, ROBYG ma prawo ograniczyć zakres Przedmiotu Umowy zmniejszając jednocześnie odpowiednio umówione Wynagrodzenie oraz zlecić wykonanie robót innemu wykonawcy i poniesionymi kosztami obciążyć Spółkę Zależną potrącają tę kwotę powiększoną o 20% opłaty manipulacyjnej z najbliższej złożonej przez Spółkę Zależną faktury. Spółka Zależna od West Real Estate SA może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku postawienia ROBYG w stan likwidacji, gdzie ROBYG będzie zobowiązany zapłacić Spółce Zależnej kwotę pokrywającą wartość wykonanych a niezapłaconych robót i dostarczonego wyposażenia.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.