Raport

01/2018 Podpisanie umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości w trakcie trwania Due – Diligence

2018, 02 lutego

Zarząd Energy Environment Solutions SA z siedzibą we Wrocławiu „Emitent” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 01.02.2018r Spółka z grupy kapitałowej Wrocław City Center West Sp. z o.o. podpisała umowę przedwstępną zbycia nieruchomości w trakcie trwania Due -Diligence . Umowa została zawarta na czas określony 60 dni i otrzymała prawo wyłączności do zawarcia umowy przyrzeczonej na wstępnych warunkach określonych w niniejszej umowie.
Umowa przyrzeczona będzie podpisana m.in po spełnieniu poniższych warunków:
Weryfikacji w Urzędzie Miasta Wrocławia – właściwymi działami – w sprawach dotyczących inwestycji realizowanej lub która ma zostać zrealizowana na nieruchomości, wyłącznie w celu przeglądania akt postępowań i bez prawa do składania jakichkolwiek wniosków w ramach postępowań, w tym w szczególności w sprawach przed Wydziałem Architektury Urzędu Miasta Wrocławia w celu zbadania akt postępowań, w ramach których wydane zostały decyzje o zatwierdzeniu projektów budowlanych oraz o udzieleniu pozwoleń na budowę, pozwoleń zamiennych lub decyzję o przeniesieniu wydanych decyzji na nowy podmiot.
Weryfikacji księgi wieczystej.
Uzyskanie opinii rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającej, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń.
W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.