Raport

01/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2017, 01 czerwca

Zarząd Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej dr Wisławy Boć -Mazur przy ul. Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe