Raport

01/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2016, 07 czerwca

Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 dalej: Spółka, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beaty Rozdolskiej przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu o godzinie 14:00. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje o wyniklym z przyczyn technicznych incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportem ESPI informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.