W świetle zmieniających się przepisów energetycznych dotyczących paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii oraz biomasy, West Real Estate SA podjęła wspólnie z nowo powstałą spółką WASTECO Sp. z o.o. nowe przedsięwzięcie.

WASTECO sp. z o.o. została utworzona w celu realizacji projektu wdrażającego innowacyjną technologię do produkcji paliwa wysokoenergetycznego LK-1.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa będzie prowadzenie procesu usługowego w zakresie produkcji paliwa wysokoenergetycznego prowadzonego w technologii odzysku odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które nie mieszczą się do pojemników standardowych i wymagają odrębnego traktowania. Według publikowanych analiz, ilość i tempo powstających odpadów przekracza możliwości ich sukcesywnego transportu, magazynowania i zagospodarowania.  Proces polega na magazynowaniu, sortowaniu, demontażu, a następnie przetwarzaniu,  z wykorzystaniem nowoczesnej linii technologicznej do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. Zasadniczą częścią planowanego przedsięwzięcia będzie formowanie wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego LK-1. Paliwo alternatywne – jest paliwem uzyskanym w procesie odzysku odpadów, które posiada wartość opałową. W związku z wyczerpującymi się zasobami ropy naftowej oraz gazu ziemnego i węgla prowadzi się badania nad paliwami, które mogłyby zastąpić paliwa dotychczas stosowane. Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi (benzyną, olejem napędowym) czy węglem kamiennym posiadają trzy zalety:

 Niezależność energetyczną (można produkować z własnych surowców kopalnych i produktów rolnych czy odpadów np. wielkogabarytowych),
 Emisję (zmniejszenie emisji związków toksycznych),
 Koszt eksploatacji (dużo tańsze w produkcji i sprzedaży)

Istotną korzyścią wynikającą ze stosowania paliw alternatywnych jest ochrona środowiska. Wykorzystanie odpadów jako paliw zastępczych ogranicza zużycie nieodnawialnych paliw naturalnych. Zmniejsza się również wpływ na środowisko działalności związanej z wydobyciem pierwotnych nośników energii. Zastosowanie paliw wtórnych powoduje również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, gdyż wykorzystywane są odpady, które i tak musiałyby zostać spalone w spalarniach bądź deponowane na składowiskach.W świetle zmieniających się przepisów, na lokalne samorządy nałożono obowiązek racjonalnej gospodarki powstającymi odpadami. Zasadniczym celem jaki sobie stawiają jest minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady. Jednym z głównych działań realizujących ten cel jest wdrożenie systemu odzysku odpadów, czyli przede wszystkim wykorzystanie ich jako biopaliwa. Odpowiedzią na te wyzwania jest paliwo LK-1, które uznane zostało za Odnawialne Źródło Energii. Projekt formowania paliwa LK-1 z odpadów wielkogabarytowych został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP. Priorytetowe w projekcie są działania w zakresie ochrony środowiska poprzez zagospodarowanie w skali roku znaczącej ilości odpadów, co przyczyni się do zmniejszenia ich ilości w miejscach dotychczasowego magazynowania.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011