Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 listopada 2012 r. w siedzibie Spółki.

 

1. Elisabeth Pedzik

Liczba akcji zarejestrowanych na NWZ - 5.220.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 8.775.000

Udział w liczbie głosów na NWZ - 100 %

Udział w ogólnej liczbie głosów - 91,64 %

 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 5.220.000 akcji uprawniających łącznie do oddania 8.775.000 głosów, co stanowiło 91,64 % ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Ewa Maj - Prezes Zarządu

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011