Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 30 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej

Załączniki:

Wykaz akcjonariuszy


Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011