Zarząd Spółki West Real Estate S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy West Real Estate S.A. , które odbyło się dnia 27 czerwca 2012 r.

 

1. Elisabeth Pedzik

Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZ - 5.219.920

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji - 8.774.920

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]

Udział w ogólnej liczbie głosów [%]

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj - Prezes Zarządu 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011