Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku we Wrocławiu (54-618) przy ul. Przedświt 11/1 o godzinie 12.00
Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
c. pokrycia straty za rok obrotowy 2010,
d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010,
e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
f. zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:
 Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Projekty uchwał
 Wzór pełnomocnictwa
 Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania dla pełnomocnika


Podstawa prawna:
Inne uregulowania


Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011