Zarząd West Real Estate Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 8 marca 2011 roku Spółka uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.
W związku z powyższym, od dnia 8 marca 2011 roku West Real Estate S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek, których instrumenty finansowe są wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z ESPI

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:
Ewa Maj – Prezes Zarządu

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011