Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje uzupełnienie do raportu bieżącego nr 1/2020 z dn. 13 stycznia 2020 r., w którym Spółka przekazała harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Uzupełnienie związane jest z dookreśleniem dat przekazywania skonsolidowanych raportów okresowych. Zamieszczone w pierwotnym raporcie daty nie uległy zmianie.

Tym samym Zarząd Spółki wskazuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane będą publikowane w następujących terminach:


• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku nie będzie publikowany (uprawnienie z §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu),

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2020 roku - w dniu 08.05.2020 roku,

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2020 roku - w dniu 07.08.2020 roku,

• raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2020 roku - w dniu 06.11.2020 roku,


Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2019 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 roku.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011