Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku ze złożonymi na zakończenie obrad odbywającego się w dniu 25 lipca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na ręce Przewodniczącej tego zgromadzenia pytaniami do Zarządu Spółki, działając na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych w załączeniu przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011