Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. „Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Korekta jest wynikiem omyłkowego niezałączenia do wskazanego komunikatu załącznika, zawierającego treści podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał. Poniżej Zarząd ponownie przekazuje treść komunikatu, a w załączeniu treści uchwał.

Treść komunikatu:

„Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lipca 2019 roku.

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Walne Zgromadzenie odstąpiło od pkt 6 ogłoszonego porządku obrad: „Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018”, oraz nie głosowało nad uchwałami objętymi pkt 8 c) i d) porządku obrad, dotyczącymi rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. w roku obrotowym 2018 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. za rok obrotowy 2018.

Zarząd informuje, iż akcjonariusz Spółki obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, złożył na ręce Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pytania skierowane do Zarządu Spółki. Odpowiedzi na pytania Zarząd opublikuje w trybie przewidzianym właściwymi przepisami.”

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011