Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu (poprzednia nazwa: Energy Environment Solutions SA; dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 października 2018 r., w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r.

W wyniku rejestracji, zmianie uległa firma Spółki z Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna na West Real Estate Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka działa pod firmą Energy Environment Solutions Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu formy EES S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego.”

Aktualne brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka działa pod firmą West Real Estate Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy WRE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011