Spółka posiada Zespół zaangażowanych pracowników i współpracowników o kierunkowym wykształceniu pełniących funkcje kierownicze, nadzorcze i kontrolne w zarządzanych jednostkach i realizowanych projektach. West Real Estate SA w prowadzonej działalności zmierza do osiągania efektów skali i synergii adekwatnie dobierając branże i rodzaj inwestycji.

 

Wykorzystując okazje rynkowe oraz możliwości inwestycyjne Spółka realizuje projekty mające perspektywy rozwojowe i zwiększające wartość Spółki.

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011