West Real Estate SA zajmuje się nabywaniem nieruchomości do swego majątku w celach inwestycyjnych, aby w efekcie czerpać korzyści ekonomiczne z ich zarządzania. Model biznesowy West Real Estate S.A. zakłada dywersyfikację ryzyka prowadzonej działalności poprzez przeprowadzanie inwestycji w przedsięwzięcia niezwiązanych ze sobą branż. Na dzień dzisiejszy są to branże: innowacyjnej gospodarki odpadami, hotelarska oraz energetyczna.

 

Decyzje o zaangażowaniu w projekt podejmowane są w oparciu o analizy rynkowe i ekspertyzy wykonywane przez doradców w każdym z obszarów działalności Spółki. Działania strategiczne we wszystkich branżach sprowadzają się do zakupu nieruchomości posiadających wysoki potencjał ekonomiczny, których funkcjonowanie przynosić będzie wymierne korzyści ekonomiczne.

Proces inwestycyjny przebiega wieloetapowo i składa się z następujących elementów:

  • Poszukiwanie nieruchomości w celach inwestycyjnych - zgodnie z opracowaną strategią rozwoju, działalność West Real Estate SA będzie koncentrować się na następujących segmentach rynku: innowacyjnej gospodarki odpadami, hotelarskim oraz energetycznym;
  • Analiza opłacalności inwestycji - nieruchomości, które stanowić będą przedmiot inwestycji są uprzednio weryfikowane przez Spółkę pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej, zgodnie z wewnętrznie przyjętymi modelami oceny opłacalności. W wyniku przeprowadzonej uprzednio penetracji rynku, zdefiniowane zostają potencjalne cele inwestycyjne, spośród których Zarząd dokonuje wyboru przedmiotów transakcji - nieruchomości cechujących się w danej kategorii najwyższymi wskaźnikami opłacalności inwestycji;
  • Nabycie nieruchomości do majątku Spółki - identyfikacja nieruchomości odpowiadającej zdefiniowanym kryteriom, będących wynikiem analizy opłacalności inwestycji, implikuje podjęcie decyzji o jej nabyciu do majątku Spółki. W strategii finansowania, Spółka posługuje się wewnętrznie opracowanymi modelami, uwzględniającymi restrykcyjne podejście do ponoszonych wydatków, zakładającymi wykorzystanie zdywersyfikowanych źródeł kapitału - środki własne, kredyt bankowy, czy też określenie przedmiotu inwestycji jako jeden z celów emisyjnych w związku z emisją kolejnej serii akcji na rynku kapitałowym;
  • Przystosowanie nieruchomości do trwałego użytkowania - obejmuje ogół prac dostosowujących daną nieruchomość do użytkowania i czerpania dochodów z tytułu jej funkcjonowania. Zakres wymaganych czynności będzie zróżnicowany w zależności od typu nabywanej nieruchomości oraz fizycznego jej zużycia (w przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym);
  • Zarządzanie nieruchomością - zgodnie z przyjętym modelem biznesowym zarządzanie nieruchomościami będzie przekazywane przede wszystkim spółkom zależnym, co pozwala na oddzielenie ryzyka operacyjnego od finansowego, związanego z bieżącą działalnością Spółki.

Schemat procesu inwestycyjnego:

 

model biznesu

 

Źródło: West Real Estate S.A.

West Real Estate S.A. pełni funkcję podmiotu współzarządzającego wszystkimi obiektami i posiada decydujący wpływ na ich bieżącą działalność.

 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011