Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych – technologia z przyszłością
 
Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych od lat są powszechnie używane w krajach Unii Europejskiej. Pierwsza tego typu spalarnia została wybudowana w Anglii, w Nottingham w II połowie XIX w. Dynamiczny rozwój tych instalacji w Europie datuje się od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku. W Polsce pierwsza spalarnia odpadów komunalnych powstała w Warszawie w 1912 roku. Niestety w naszym kraju nie została odpowiednio rozbudowana sieć tego typu zakładów, które mogłyby utylizować powstające odpady. Dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu i mgr inż. Piotr Pędzik - Prokurent  West Real Estate SA wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest inwestowanie w termiczne przekształcanie odpadów.
Termiczna utylizacja odpadów na świecie przeprowadzana jest w komorach spalania wyposażonych w różnego rodzaju ruszty. Technologia ta bazuje na instalacjach, które doskonale oczyszczają gazy spalinowe z wszelkiego rodzaju substancji zanieczyszczających otoczenie. Problemem mogą być jedynie odpady stałe, tzw. żużle i popioły. „Wynika to z różnego składu fizykochemicznego substancji palnej i mineralnej poszczególnych składników alotropowych odpadów oraz ich różne własności kinetyczne. 
 
Różnice te powodują, że w procesie utylizacji zawsze powstaje odpad stały, lecz o mniejszej masie i objętości w porównaniu do odpadu pierwotnego. Instalacja rusztowa zawsze produkuje bowiem odpad, który należy składować lub poddać dalszej utylizacji.” – mówi dr inż. Henryk Karcz – Prezes Zarządu West Real Estate SA. W Polsce problem wyboru technologii termicznej utylizacji odpadów jest mocno dyskutowany, szczególnie obecnie, kiedy to organy odpowiedzialne za odbiór odpadów komunalnych muszą wybrać model zakładu neutralizującego odpady.
Warto podkreślić, że utylizacja odpadów to nie tylko korzyści płynące z pozbycia się zalegających nieczystości, ale także możliwość pozyskania energii z odnawialnych źródeł. „Technologia termicznej utylizacji odpadów realizuje proces spalania odpadów z optymalną sprawnością termicznej przemiany. Wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej w układzie kogeneracji na energię elektryczną lub ewentualnie na chłód pozwala uzyskać optymalne efekty ekonomiczne w zakresie gospodarki energią. Co więcej, utylizacja odpadów pozwala uzyskać dodatkowe efekty ekonomiczne z tytułu likwidacji odpadów, a sprzedaż stałych produktów utylizacji w postaci popiołów jako surowca do produkcji materiałów budowlanych lub surowców przeznaczonych do budowania dróg zwiększa efekty ekonomiczne. Dodatkowe korzyści można uzyskać z tytułu sprzedaży limitów CO2, wynikającego ze spalania biomasy pochodzącej z OZE.” – wyjaśnia dr inż. Henryk Karcz.
 
Nie od dziś wiadomo, że recykling odpadów to niezwykle ważny i potrzebny proces. Każdego dnia produkowane są bowiem tony papieru, plastiku, szkła, odpadów organicznych, które muszą być utylizowane. W przeciwnym razie przepełnione składowiska śmieci będą zagrażały ludziom i środowisku naturalnemu. „Technologia termicznej utylizacji odpadów jest stale ulepszana i dostosowywana do wymogów obowiązującego prawa. Proces spalania dopasowany do wymogów BAT ma z kolei trwały i ciągły charakter. Istnieje bowiem możliwość znalezienia jeszcze lepszych i efektywniejszych metod ochrony środowiska poprzez zastosowanie zasady zapobiegania powstawania zanieczyszczeń u źródła, zamiast inwestowania w bardzo kosztowne urządzenia ograniczające emisję na wyjściu z instalacji. Aktualnie jednak termiczna utylizacja odpadów to bezkonkurencyjna metoda umożliwiająca spalanie surowców, które można poddać utylizacji.” – konkluduje mgr inż. Piotr Pędzik Prokurent West Real Estate SA.
 
Okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat utylizacji odpadów komunalnych będzie IX Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów ”. Wśród prelegentów będą również przedstawiciele spółki West Real Estate SA, która jest Wyłącznym Partnerem tego wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w Szklarskiej Porębie, a uczestnikami konferencji będą specjaliści z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, reprezentujący krajowe oraz zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową, a także wiodące ośrodki naukowo-badawcze. Tematyka seminarium obejmie aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów. 
 
Problem utylizacji odpadów komunalnych dotyczy każdego mieszkańca globu. Bez względu na szerokość geograficzną, rodzaj klimatu czy gęstość zaludnienia. Wiele krajów decyduje się na technologię termicznej utylizacji, która umożliwia spalanie nieczystości bez obawy o skażenie środowiska. Co więcej, korzyści płynące ze sprzedaży popiołów podnoszą atrakcyjność tej metody.
 

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011