newtechnologyPolska zmaga się z zalewającą falą śmieci. Ilość odpadów skladowanych w naszym kraju w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest nieproporcjonalnie wysoka.  West Real Estate Sp. z o.o. (WRE), wprowadza na polski rynek innowacyjne rozwiązanie technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów oczyszczania, które gwarantują maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych.

Tylko w województwie dolnośląskim w 2010 r. wyprodukowano 457,2 tys. Mg masy biodegradowalnej, z czego jedynie 22 tys. Mg zutylizowano. W Polsce roczną "fabrykację" odpadów oficjalnie szacuje się na ok. 13 mln ton. W jak złym stanie znajduje się rodzima gospodarka obrazuje procent ich przetworzenia: 98% odpadów komunalnych jest składowana na wysypiskach, często niekontrolowanych i stanowiących zagrożenie ekologiczne.

Przez pierwsze 4-5 lat w składowisku odpadów zachodzi ich tlenowy rozkład. Powoduje to powstawanie (...) substancji gazowych, głównie CO2. W późniejszym okresie zaczyna wydzielać się metan, amoniak i siarkowodór, o których szkodliwości z pewnością nie trzeba przekonywać – mówi dr inż. Henryk Karcz, ekspert ds. substancji palnych oraz Prezes WRE. Substancje te wydobywają się ze składowisk jeszcze przez 15-20 lat. Jedynym racjonalnym wyjściem z tej sytuacji wydaje się więc być przetwarzanie opadów komunalnych, dodaje Karcz. Dzięki inwestycji WRE wkrótce w woj. dolnośląskim powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów - jeden z najnowocześniejszych w Europie i jedyny tego typu w Polsce, który jest w stanie przetworzyć na czystą energię 180 Mg masy odpadów na dobę. WRE zadbała o proekologiczny charakter inwestycji i przewiduje prawie 100%-skuteczność termiczną procesu. Z początkowej masy odpadów na składowisko trafi jedynie niepalna substancja mineralna (popiół), co zmniejszy produkcję gazów cieplarnianych w otoczeniu. Bez wątpienia można zatem uznać, że budowa zakładu jest przedsięwzięciem korzystnym dla środowiska oraz najbardziej zaawansowaną technologią przekształcania odpadów na świeci, komentuje Prezes WRE.Projekt zakłada odzysk zmieszanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych w dwóch połączonych technologicznie procesach, ale odrębnych technicznie węzłach. Pierwszy odpowiada za przyjęcie, sortowanie i magazynowanie segregowanych odpadów, drugi służy termicznemu przekształcaniu uporządkowanej już frakcji. Dojdzie tam również do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.W procesie tym, możliwa jest prawie całkowita neutralizacja siarki, chloru oraz niektórych metali ciężkich do związków obojętnych chemicznie, usuwanych z popiołem, który jest pełnowartościowym surowcem budowlanym. Dodatkową innowacją jest wykorzystanie w spalaniu zanieczyszczonego powietrza, komentuje Karcz. Instalacja będzie spełniała wymagania dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zawartych w dokumencie referencyjnym Europejskiego Biura IPPC (EIPPCB) z siedzibą w Sewilli – Reference Document on the Best AvailableTechniques for Waste Incineration.Strategia firmy wpisuje się w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz plany województwa dolnośląskiego o zmniejszeniu składowania odpadów na najbliższe lata.

 

pobierz artykuł w PDF

pobierz artykuł w PDF (wersja branżowa)

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011