ekologiaW świetle obowiązujących oraz przyszłych regulacji prawnych dotyczących rygorystycznych wymagań w zakresie stosowania nowoczesnych, czystych i ekonomicznych technologii przetwarzania odpadów posiadających jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, odzysku odpadów w drodze recyklingu, ponownego wykorzystania i regeneracji  w celu uzyskania surowców wtórnych oraz wykorzystania odpadów jako odnawialnego źródła energii, West Real Estate Sp. z o.o. planuje budowę najnowocześniejszego w Polsce zakładu Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych oraz budowę innowacyjnego zakładu do produkcji wysokokalorycznego paliwa  pochodzącego z odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych. 

Zakład MBP wyposażony będzie w najnowocześniejsze instalacje do mechanicznego przetwarzania odpadów. Zaawansowana linia pozwoli na maksymalizację odzysku wartościowych substancji zawartych w odpadach, np. metale żelazne i nieżelazne, szkło, plastik czy papier. Dodatkowo zakład wyposażony będzie w linię biologicznego przetwarzania odpadów, dzięki której w wyniku obróbki odpadów zawierających substancje organiczne powstanie biogaz. Biogaz będzie wykorzystany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W związku z tym Zakład przyczyni się do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii i pozwoli na zmniejszenie  emisji CO2 do atmosfery. Produktem finalnym z obróbki odpadów będzie regeneratywne paliwo alternatywne, które dzięki zawartości głównie substancji organicznych w wyniku spalania przyczynia się również do obniżenia emisji CO2. Realizowany projekt jest zgodny z wytycznymi ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 (aktualizacja w 2010 r.) oraz z dyrektywami europejskimi 1999/31/WE, 2006/12/WE, 2009/28/WE. Projekty Wes Real Estate kładą szczególny nacisk na minimalizację ilości odpadów trafiających na składowiska oraz promują stosowanie energii ze źródeł odnawialnych.

pobierz w wersji PDF

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011