Spółka West Real Estate SA została wyłącznym Partnerem IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów”. Spotkanie organizowane przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaplanowane zostało w Szklarskiej Porębie. 
 
Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z Odpadów ” daje uczestnikom możliwość dokonania przeglądu metod i procesów zagospodarowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem ich termicznej utylizacji. Tematyka konferencji obejmuje aspekty teoretyczne, jak i analizę konkretnych rozwiązań technologicznych w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów, wytwarzania i właściwości paliw formowanych, skojarzonej gospodarki odpadowo-energetycznej, badań właściwości odpadów i produktów powstałych na ich bazie, ekologicznych skutków zagospodarowania odpadów, wykorzystania odpadów w procesach produkcyjnych, a także monitoringu środowiska w aspekcie gospodarki odpadami i prawnych aspektów gospodarki odpadami. 
Ze względu na to, że jednym z filarów działalności spółki West Real Estate SA jest efektywna gospodarka odpadami, West Real Estate SA została wyłącznym Partnerem IX Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z Odpadów ”. Eksperci z West Real Estate posiadają merytoryczną wiedzę popartą praktyką, którą podczas konferencji mają zamiar podzielić się uczestnikami - specjalistami z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami, reprezentujący krajowe, jak i zagraniczne podmioty gospodarcze, administrację państwową i samorządową, a także wiodące ośrodki naukowo-badawcze.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................

Spółka West Real Estate SA (WRE SA)notowana jest na rynku NewConnect i zajmuje się nabywaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Jej model biznesowy zakłada dywersyfikację prowadzonej działalności w branżach innowacyjnej gospodarki odpadami oraz hotelarskiej.

Działalność WRE SA obejmuje planowanie, wdrażanie, organizację i kontrolę procesów zgodnie z wymogami i wytycznymi narzuconymi przez franczyzodawców lub przyjętymi standardami jakości. Spółka zarządza nieruchomościami na własne ryzyko i we własnym interesie, zmierzając do osiągania jak największej efektywności i rentowności zarządzanych placówek.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011