dalkia1Zarząd West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17.01.2013r. Spółka podpisała list intencyjny z partnerem Dalkia Polska SA, która jest częścią grup kapitałowych Veolia Environnement i EdF oraz członkiem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo w Polsce dysponuje również szerokim doświadczeniem w zakresie termicznego przekształcania odpadów.  Współpraca będzie dotyczyć trzech obszarów:

 

  • asysty technicznej w zakresie wsparcia realizacji projektu ZTPO
  • usług eksploatacyjnych i remontowych w ramach realizowanego projektu
  • zakup i obrót energią elektryczną wyprodukowaną w ramach realizowanego projektu

 

"Zakończyliśmy serię licznych spotkań z naszym partnerem, który jest liderem w zakresie produkcji ciepła oraz energii elektrycznej. Skonkretyzowaliśmy kluczowe obszary współpracy i obecnie przechodzimy do negocjacji umów partnerskich. Partnerstwo ma charakter długofalowy. Wykorzystując nasze relacje ze światowymi dostawcami linii technologicznych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, poszerzyliśmy zakres współpracy z nowym partnerem krajowym. Ten wątek współpracy pozwoli nam, na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z operatorem oraz da realne szanse na przychody w następnych latach." - Mówi Henryk Karcz, prezes zarządu West Real Estate SA.

W opinii Zarządu Spółki powyższe fakty mają istotne znaczenie dla działalności i rozwoju Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011