businessInformujemy, że Spółka Innovative Combustion Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej West Real Estate S.A. wzięła udział w XIX Konferencji pn."Popioły z Energetyki", która odbyła się w dniach 24-26 października 2012 r. w Sopocie.

Pierwsza sesja Konferencji poświęcona została pracy badawczej, normalizacyjnej i wdrożeniowej prof. Jana Pachowskiego w obszarze stosowania UPS w drogownictwie. Rozpoznanie w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku właściwości popiołów wysokowapiennych i ich przydatności do uzdatniania gruntów spoistych oraz konsekwentne ich wdrażanie na drogach południowo-wschodniej Polski, a także opracowanie warunków technicznych i norm krajowych ich stosowania, są fundamentami obecnego sukcesu spoiw hydraulicznych w drogownictwie.W tym obszarze stosowania UPS jesteśmy wzorem dla wielu krajów na świecie.

Drugą sesję poświęcono zagadnieniom usuwania amoniaku z popiołów. Wydaje się, że nowobudowane bloki z instalacjami do katalitycznej redukcji NO (technologia SCR – Selective Catalitic Reduction), co jest wymuszone przez nowe dopuszczalne limity emisji, mogą wytwarzać UPS o znacznie pogorszonych właściwościach, o bardzo ograniczonej możliwości stosowania ich w cemencie i betonie.
Przedstawiona będzie sama technologia SCR jak i metody oddzielania pozostałości amoniaku z popiołów.

Następna sesja obejmowała przedstawienie Ustawy o Odpadach i Rozporządzenia Produktowego oraz dyskusję nad ich wpływem na gospodarkę UPS w Polsce.
Gospodarka ograniczająca emisję gazów cieplarnianych jest szansą dla popiołów w cemencie i betonie. Przedstawione zostały założenia dla produkcji betonów ekwiwalentnych i wyniki prac zespołów badawczych nad modyfikacją popiołów do betonu.
W czasie spotkania odbyła się również dyskusja o popiołach z biomasy, w szczególności o wynikach ich badania w REACH oraz wyłaniających się kierunkach zagospodarowania.

Menu główne

Uprzejmie informujemy, iż firma West Real Estate S.A. realizuje projekt pt. "West Real Estate Sp. z o.o. - doradztwo w drodze na rynek NewConnect", na który otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji; Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP; Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP Nazwa Beneficjenta: West Real Estate S.A. Wartość projektu: 439 810,00 PLN Udział Unii Europejskiej: 153 212,50 PLN Okres realizacji: od 19.10.2009 do 30.04.2011